تالیفات

1. روانشناسی تربیتی برای معلمان، آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش، تهران، 1353

2. روانشناسی عمومی، آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش، تهران، 1355

3. روانشناسی خانواده، تهران، 1361-1360

4. روش تدریس جامعه شناسی در مدارس ایران، وزارت آموزش و پرورش، تهران، 1353

5. آموزش ابتدایی در جامعه ایرانی (به ربان انگلیسی)، کمیسیون ملی یونسکو در ایران، تهران، 1362

6. زندگی چیست؟ (نگرش سیستمی بر حیات)، نشر ایران، تهران، 1373

7. نگرش و روش در تحقیق، دنیای پژوهش، تهران، 1374

8. روانشناسی مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، 1374

9. قصه ها و باورها، انتشارات صابرین،تهران،1374

10.روانشناسی مطالعه (کتاب راهنمای معلمان)، وزارت ارشاد اسلامی، 1377

11.تجزیه و تحلیل سیستمهای روانی، (جزوه درسی)، تهران، 1376