روزنامه اطلاعات پنجشنبه 13 آذر 1365 شماره 18065 صفحه 6