روزنامه اطلاعات پنچشنبه 6 آذر 1365 شماره 18039 صفحه 6