روزنامه اطلاعات پنجشنبه 22 آذر 1365 شماره 18028 صفحه 6