روزنامه کیهان پنجشنبه 26 تیر 1365 شماره 12790 صفحه 6