روزنامه کیهان پنجشنبه 19 تیر 65 شماره 12784 صفحه 6