روزنامه اطلاعات سه شنبه 16 مرداد 1375 شماره 20830 صفحه 5