روزنامه اطلاعات پنجشنبه سی و یکم 1364 شماره 17672 صفحه 6