روزنامه اطلاعات چهارشنبه 4 اردیبهشت 1364 شماره 17575 صفحه 5