روزنامه اطلاعات پنجشنبه 5 اردیبهشت 1364 شماره 17576 صفحه 5