روزنامه اطلاعات پنجشنبه 18 مهر 1364 شماره 17710 صفحه 6