روزنامه بهار زنجان دوشنبه 30 شهریور 1383 شماره 113 صفحه 4