روزنامه کیهان سه شنبه 8 فروردین 1368 شماره 13575 صفحه 5