روزنامه اطلاعات پنجشنبه 23 بهمن 1365 شماره 18104 صفحه 6