روزنامه اطلاعات پنجشنبه 16 بهمن 1365 شماره 18099 صفحه 6