روزنامه اطلاعات پنجشنبه 18 دی 1365 شماره 18075 صفحه 6