ترجمه ها

1. مارکیش سیمون، اساطیر، بیانی. احمد، انتشارات دنیا، تهران، 1353 و انتشارات احیا تبریز، 1356

2. وکسیلیارد، الکساندر، مسائل تطبیقی آموزش و پرورش، بیانی. احمد، گ.تنبرگ، تهران، 1359

3. یاخوت، تولید وجامعه، نشریه احیا، تبریز، 1356(چاپ هشتم)

4. یونسکو، حفظ ونگهداری مدارک علمی، مرکز اسناد و مدارک علمی، تهران، 1364

5. قصه های مشرق زمین، بیانی. احمد، انتشارات دنیا، تهران،1353 و انتشارات شبگیر، تهران،