عضو کمیته آموزش و پرورش وزارت فرهنگ و آموزش عالی
توقف اسلاید تصاویرشروع اسلاید تصاویرتازه سازیبستن پنجرهتصویر بعدی